´╗┐


Informacja

dotycz─ůca wyp┼éat ┼Ťwiadcze┼ä i zasi┼éków z Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w ┼ü─ůcku

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w ┼ü─ůcku informuje  o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania wniosków na nowy okres zasi┼ékowy 2020/2021.
Wnioski o ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych, ┼Ťwiadcze┼ä  z funduszu alimentacyjnego, ┼Ťwiadczenia „Dobry start” na nowy okres zasi┼ékowy b─Ödzie mo┼╝na sk┼éada─ç:
• od dnia 1 lipca - drog─ů elektroniczn─ů,
• od dnia 1 sierpnia 2020r. - w formie tradycyjnej (papierowej).
W przypadku ┼Ťwiadczenia wychowawczego (500+) obecny okres ┼Ťwiadczeniowy 2019/2021 trwa do dnia 31.05.2021 r. i w zwi─ůzku z tym w 2020r. nie trzeba sk┼éada─ç nowych wniosków (wyj─ůtek: je┼╝eli uleg┼éa zmianie sytuacja rodzinna, jak np. urodzenie dziecka).
Wnioski elektroniczne mo┼╝na sk┼éada─ç za pomoc─ů:
• portalu informacyjno-us┼éugowego emp@tia,
• elektronicznej platformy us┼éug administracji publicznej epuap,
• platformy us┼éug elektronicznych PUE ZUS,
• systemów teleinformatycznych banków.

____________________________________________________________________


Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej- Jaros┼éaw Tyburski
pok. nr 5, tel. 24- 384-14-02

Inspektor ds. ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych- Marianna Sarza┼éa, Magdalena Markiewicz
pok. nr 6, tel. 24- 384-14-26

Pracownicy socjalni- Monika Sobczak, Luiza Markowska
pok. nr. 7, tel. 24- 384-14-07 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


    Na podstawie Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporz─ůdzeniem”, Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w ┼ü─ůcku informuje, ┼╝e:

1.    Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w ┼ü─ůcku, którego przedstawicielem jest Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w ┼ü─ůcku (09-520 ┼ü─ůck, ul. Gostyni┼äska 2, tel. 243841402, e-mail: j.tyburski@gopslack.pl).
2.    Inspektor Ochrony Danych
W Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w ┼ü─ůcku powo┼éany zosta┼é Inspektor Ochrony Danych Osobowych - (09-520 ┼ü─ůck, ul. Gostyni┼äska 2, tel. 243841412, e-mail: m.pulkownik@gminalack.pl).
3.    Cel przetwarzania danych i podstawa prawna ich przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu realizacji zada┼ä wykonywanych przez Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w ┼ü─ůcku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporz─ůdzenia.
4.    Kategorie danych osobowych
Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w ┼ü─ůcku przetwarza nast─Öpuj─ůce kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o sytuacji rodzinnej i materialnej oraz dane wra┼╝liwe w postaci danych o sytuacji zdrowotnej. Przewiduje si─Ö tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç przetwarzania danych dotycz─ůcych wyznania. 
5.    Udost─Öpnianie danych osobowych
Pani/ Pana dane osobowe mog─ů by─ç udost─Öpniane przez Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w ┼ü─ůcku:
1)    podmiotom i organom,  którym O┼Ťrodek jest zobowi─ůzany lub upowa┼╝niony udost─Öpni─ç dane osobowe na podstawie powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od O┼Ťrodka danych osobowych lub uprawnionych do ┼╝─ůdania dost─Öpu do dodanych osobowych na podstawie powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa,
2)    podmiotom, którym O┼Ťrodek powierzy┼é na podstawie stosownych umów prowadzenie czynno┼Ťci zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů O┼Ťrodka,
3)    biurom informacji gospodarczej, dzia┼éaj─ůcym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.o udost─Öpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy.
6.    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů przez okres okre┼Ťlony w powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawa niezb─Ödny dla realizacji celów wskazanych w pkt 3 niniejszej informacji lub zgodnie z przepisami dotycz─ůcymi archiwizacji.
7.    Przys┼éuguj─ůce prawa
1)    posiada Pani/Pan prawo dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a tak┼╝e prawo do przenoszenia danych,
2)    posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych. 
8.    ┼╣ród┼éo pochodzenia danych osobowych i wymóg podania danych
1)    Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowi─ůzany do ich podania. Konsekwencj─ů niepodania danych osobowych b─Ödzie brak mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zada┼ä O┼Ťrodka wskazanych w pkt 3 niniejszej informacji.
2)    Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w ┼ü─ůcku jest uprawniony i upowa┼╝niony do pozyskiwania danych osobowych od podmiotów i organów,  które  s─ů zobowi─ůzane udost─Öpni─ç dane osobowe na podstawie powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa, w szczególno┼Ťci dotyczy to jednostek sektora finansów publicznych, w tym s─ůdów, Policji, Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego i organów administracji publicznej, a tak┼╝e kuratorów s─ůdowych, pracodawców, podmiotów wykonuj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů, przedszkoli, szkó┼é, placówek, poradni i o┼Ťrodków, o których mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o┼Ťwiatowe, szkó┼é wy┼╝szych, organizacji pozarz─ůdowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 
9.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj─ů zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wstecz | Do góry
Pogoda

Kalendarium

Copyright by Gmina Łąck    |    Wykonanie: Plocman